Item # 2061

Package size: 24×113 g

UPC: 0 25675 12411 0

Kosher certification: Rabbi Iliovitz