Item # 2149

Package Size: 24×340 g

Upc: 0 25675 12403 5

Kosher Certification: Iliovitz / Shehakol